Özel Sayı

Özel sayı: Polonya ve Türk Dünyası Sempozyumu Bildirileri (13-14 Mayıs 2019, Krakow)

İÇİNDEKİLER

Sunuş

  1. Bölüm: Polonya ve Türk Dünyası İlişkileri

Ewa Siemieniec-Gołaś: Polish Eighteenth Century Sources on Turkey and the Turkish Language (Türkiye ve Türkçe Üzerine 18. Yüzyıl Polonya Kaynakları)

Eminalp Malkoç: 1924 Lehistan (Polonya) Sanayi Sergisinin Erken Cumhuriyet Dönemi Türk Basınına Yansımaları (The Reflections of the 1924 Polish Industrial Exhibition on the Turkish Press of the Early Republican Era)

Waldemar Jaskulski: Zarys dziejów Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Stambule w okresie od września 1939 r. do lipca 1945 r. (Eylül 1939’dan Temmuz 1945’e kadar İstanbul’daki Polonya Cumhuriyeti Başkonsolosluğunun Tarihi – The History of the Consulate General of the Republic of Poland in Istanbul from September 1939 to July 1945)

Ahmet Şefik Şenlik: Some Philological and Musical Notes on a 17th  Century Ottoman Hymn Recorded by Ali Ufkî Bey (Albert Bobowski) (Ali Ufkî Bey (Albert Bobowski) Tarafından Kaydedilmiş Bir 17. Yüzyıl Osmanlı İlahisi Üzerine Bazı Filolojik ve Müzikolojik Notlar)

Grażyna Zając: Polonya Ordusunda Bir Tatar Kadın Asker: Cennet Cabağı Skibnievska (1915-1992) (A Tatar Woman Soldier in the Polish Army: Jennet Jabagi Skibniewska (1915-1992))

Ayşe Melda Üner: Türkler ve Lehler El Ele: Siyasetle Kesişen Yollar ve Edebiyatla Pekişen Dostluk (Turks and Poles Hand in Hand: The Roads Intersectioning via Politics and the Friendship Reinforced via Literature)

Şeyhmus Bingül: The Attitude of Ottoman Empire Towards the Partitions of Poland and Re-Independence Process (Osmanlı Devleti’nin Polonya’nın Bölünmesi ve Yeniden Bağımsızlaşma Sürecine Yönelik Tutumu)

Yılmaz Büktel: Edirne Polonya Rahibe Okulu (Polish Nun School in Edirne)

  1. Bölüm: Türk Dilleri

Süer Eker: Orta İran Pahlavi (Parsig) ve Eski Türkçe Dil Temasları Üzerine (On the Middle Iranian Pehlevi (Parsig) and Old Turkic Contacts)

Orçun Ünal: Moğolcanın Eski Türkçedeki Bazı Nadir Sözcüklerin Anlamlandırılmasına ve Etimolojisine Katkısı (The Contribution of Mongolic to the Interpretation and Etymology of Some Rare Old Turkic Words)

Şebnem Abbasova: Oğuz Grubu Türk Dilleri Temelinde Olumsuzluk Kavramına Bilişsel Yaklaşım (Cognitive Approach to the Concept of Negation Based on the Turkic Languages of Oghuz Group)

Hilal Oytun Altun: A Comparison of Modern Turkic Languages in Terms of Most Frequently Used 1000 Words (En Sık Kullanılan 1000 Kelime Açısından Modern Türk Dilleri Üzerine Bir Karşılaştırma)

Assel Zhamanova: Frazeologia somatyczna w języku polskim i kazachskim na przykładzie leksemu ‘szyja’ (“Boyun” Kelimesi Örneğinde Kazak ve Leh Dillerinde Somatik Deyimler – Somatic Phraseology in Polish and Kazakh Languages on the Example of Lexeme “neck”)

  1. Bölüm: Türk Halkları

Stefan Gąsiorowski: The Karaims in Latvia through the End of World War II: Status and Research Perspectives (II. Dünya Savaşı Sonlarında Letonya’da Karaimler: Durum ve Araştırma Perspektifleri)

Gülnara Habizhanova: The Peculiar Features of Senior Zhuz Tribes’ Formation in Works of N.A. Aristov (N.A. Aristov’un Çalışmalarında “Ulı Jüz” Boylarının Oluşumunun Özgün Nitelikleri)

Mendigül Nogaybayeva: Поляк-Литва татарларының қазақ ру-тайпаларымен этногенетикалық байланыстары (Polonya-Litvanya Tatarlarının Kazak Aşiretleri ile Etnogenetik İlişkileri – Ethno-genetic Relations of the Polish-Lithuanian Tatars with the Kazakh Tribes)

Mikhail G. Stepanov: Khakass National Intellectuals As an Object of Political Repression of the Period of “Great Terror” in the USSR (SSCB’nin Uyguladığı “Büyük Terör” Döneminde Politik Baskı Mağdurları Olarak Hakas Milli Aydınları)

Karolina Wanda Olszowska: Refugees of Bulgaria Turks 1950–1953 (Bulgaristan Türkü Göçmenleri 1950-1953)

  1. Bölüm: Edebiyat

Sedat Kardaş: Divan Şiirinde Ülke ve Millet Adlarının Çağrışım Ögesi Olarak Kullanılması: Leh Örneği (Using Country and Nationality Names as Associative Elements in Divan Poetry: the “Leh” Sample)

Canser Kardaş: İki Kültürde Ejderha Motifli Efsane Örneği: “Ejderha Taşı” ve “Krakow Ejderhası” (Dragon Patterned Legend Samples in Two Cultures: “Dragon Stone” and “Dragon of Krakow”)

Arzu Çiftoğlu Çabuk: Farsça Bir Cümcüme Sultan Hikâyesi: Comcome-Nâme Ez Gofte-i Şeyh Attâr (A Cümcüme Sultan Story in Persian: Comcome-Nâme Ez Gofte-i Şeyh Attâr)

Kaliya Kulaliyeva, Zarina Kulbarakova, Canar Ömüraliyeva: Manas Destanı’nda Göç Teması: Manas Destanı’nın Tematik Dizini I Esasında (The Theme of “Movement” in the Epic Manas: Based on the Plot-Theme Index I of Epic Manas)

Asım Tüccar: Yenilenlerin İstilası: İstanbul’da Beyaz Ruslar (Invasion of the Fallen Ones: White Russians in Istanbul)

İsa Yapar: Mizahta Türk Muhafazakârlığının Kültürel Çerçevesi (1950-1960) (Cultural Framework of Turkish Conservatism in Humor (1950-1960))

  1. Bölüm: Ekonomi

Esra Aksoy, Türker Teker: OECD Ülkelerinin Daha İyi Yaşam Endekslerinin Değerlendirilmesinde CRITIC Temelli SAW Yöntemi: Polonya ve Türkiye Karşılaştırması (CRITIC Based SAW Method for Evaluation of Better Living Index of OECD Countries: Comparison of Turkey and Poland)

© 2019 Acta Turcica.  All rights reserved.

WP Job Manager